نماز نافله

نمازهای نافله یا نمازهای مستحبی، جمعاً سی و چهار رکعت هستند که با دو رکعت نماز غفیله سی و شش رکعت می شوند؛ البته در روزهای جمعه مجموع این نمازها به عدد چهل رکعت میرسد.

در روزهای جمعه چهار رکعت بر نمازهای نافله ظهر و عصر اضافه می شود.


نمازهای نافله:

1. نماز نافله صبح

2. نماز نافله ظهر

3. نماز نافله عصر

4. نماز نافله مغرب

6. نماز نافله عشا ( نماز وتیره )
نماز نافله صبح

نافله صبح دو رکعت است و قبل از نماز صبح خوانده می شود؛ یعنی بعد از فجر اول است تا آن زمان که سرخی در طرف مشرق آسمان پیدا شود.

بهتر است در رکعت اول بعد از حمد سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد، توحید خوانده شود.


نماز نافله ظهر

نافله ظهر قبل از نماز ظهر باید خوانده شود، و مجموعا هشت رکعت است که باید بصورت چهار تا نماز دو رکعتی آنرا خواند:

نماز دو رکعتی اول:

- در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید را بخوانید و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون را بخوانید و پس از سلام، باید تسبیحات حضرت زهرا را بخوانید.

نمازهای دو رکعتی دوم و سوم و چهارم:

- همانند نماز صبح خوانده می شوند و بعد از سلام نماز چهارم، باید تسبیحات حضرت زهرا را ذکر کنید.

توجه: در روزهای جمعه دو رکعت به تعداد رکعات نافله ظهر افزوده میشود.


نماز نافله عصر

نافله عصر قبل از نماز عصر باید خوانده شود، و مجموعا هشت رکعت است که باید بصورت چهار تا نماز دو رکعتی آن را خواند:

- همانند نماز صبح خوانده می شوند و بعد از سلام نماز چهارم، باید تسبیحات حضرت زهرا را ذکر کنید.

بهتر است در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کافرون خوانده شود.

توجه: در روزهای جمعه دو رکعت به تعداد رکعات نافله عصر افزوده میشود.


نماز نافله مغرب


این نماز بلافاصله بعد از نماز مغرب خوانده می شود.

نافله مغرب مجموعا چهار رکعت است که باید بصورت دو نماز دو رکعتی خوانده شود و تکلم کردن بین سلام نماز اول و تکبیر نماز دوم مکروه است.

نحوه خواندن نماز نافله مغرب به این صورت است:

نماز دو رکعتی اول:
در رکعت اول بعد از حمد سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید خوانده می شود.


نماز دو رکعتی دوم:

نماز دو رکعتی دوم را میتوان به نحو دلخواه خواند.
میگویند امام هادی در رکعت اول بعد از حمد، سوره حدید (از آیه اول تا علیم بذات الصدور) و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره سوره حشر (از لو انزلنا هذا القرآن تا آخر) را میخوانده اند.نماز نافله عشا (نماز و تیره)

نماز وتیره دو رکعت نماز نشسته است که بلافاصله بعد از نماز عشا خوانده می شود؛ مستحب است در این نماز صد آیه از قرآن خوانده شود. به این نحو که:

در رکعت اول:
بعد از حمد، سوره واقعه خوانده شود.


و در رکعت دوم:
بعد از حمد، سوره توحید خوانده شود.


بعد از سلام این نماز توبه نمائید.


نحوه خواندن نافله نماز شب:

چهار تا نماز دو رکعتی و بعد از هر دو رکعت سلام را بخوانید.

بهتر است در رکعتهای اول بعد از حمد، سوره توحید را خوانده و در رکعتهای دوم بعد از حمد، سوره کافرون را بخوانید.

(اگر دیدید وقت تنگ است، میتوانید دو رکعت اول را طبق دستور بالا خوانده و در شش رکعت باقیمانده فقط حمد را بخوانید و نیازی به خواندن سوره نیست)
در قنوتها هم سه بار گفتن سبحان الله کافیست.

نحوه خواندن نافله نماز شفع:

بعد از اینکه نماز شب خوانده شد دو رکعت نماز شفع اقامه میشود. در این دو رکعت بعد از حمد، میتوان سوره توحید را خواند.

بعد از سلام نماز این دعا را بخوانید:

الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون

"خداوندا در این شب نیازمندان به درگاهت اظهار نیاز میکنند"نحوه خواندن نافله نماز وتر:

بعد از نماز شفع، یک رکعت نماز وتر – و (کسره) تـ (ساکن) ر (ساکن) - اقامه می شود.

بعد از حمد، میتوان سوره توحید را خواند و در قنوت دعای دلخواه را نمود، اما بهتر است در قنوت برای چهل مومن دعا گردد و سپس هفتاد مرتبه بگویید:

استغفرالله ربی و اتوب الیه.


سزاوار است که دست چپ را به دعا بلند کرده و با دست راست استغفار را بشمارید.

بعد از سلام بهتر است ذکر تسبیحات حضرت زهرا را بگویید.

/ 0 نظر / 23 بازدید